Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Responsive Advertisement

Transition Worker job in Wales

apply for Transition Worker

Apply for Transition Worker job in Wales, , United Kingdom. Social Care jobs in Wales.

CV-Library jobs


Job Title: Transition Worker
Job Type: Contract
Location: Wales
Salary: £23000/annum
Company: CV-Library
Category: Social Care
Benefits:

Upload your CV


Job Description: A Career that's life-changing

Transition Worker South Wales

Salary, Circa £23,000 pro rata

Fixed Term Part - Time (3 years)

18.5 Hours per week.

How Action for Children works

Action for Children does what's right, does what's needed and does what works for children across the UK. Every year, our team changes the lives of 301,000 children, young people and their families - but for every child who needs help to get help, there's plenty more to do. That's where you come in.

Headlands is a special residential school providing education, care and accommodation in the Vale of Glamorgan for children and young people.

Young people referred to the project will have been presenting challenges to existing services due to having experienced early life trauma and other associated difficulties, emotional/psychological or mental health issues, including, anxiety, depression, severe low self-esteem, self-harming behaviours, and emotional deregulation, which has impacted on their ability to make secure attachments to parent/carers.

The aim of the service is to help the young people develop greater emotional wellbeing, gain control of their actions, engage in appropriate relationships and to participate more fully in education, to participate in community activities, have fun and enhance their feelings of belonging.

The Role

As a Transition Worker you make a vital difference to the lives of looked after and vulnerable young people who are in desperate need of guidance and care during a challenging time. Their support will be tailored to each young person, but could include a number of different elements, including:

o Providing one to one practical and emotional support to help build emotional resilience and reduce the risk of young people developing negative behaviours such as substance misuse or antisocial behaviour.

o Helping young people to secure safe and suitable accommodation that fits their needs and gives them a sense of security.

o Providing emotional support and helping to build aspirations. These children often have little or no aspirations for their future as a result of their childhoods. You will support them to develop their self-worth and understand that they have the ability, and right, to build a better life for themselves.

o Working with young people to identify suitable training, employment or education opportunities and providing the skills and confidence they need to be successful. This could include helping with interview techniques, advising on personal presentation and careers advice.

o Teaching basic living skills which so many of us would take for granted but they have lacked due to their chaotic lives and often not having a consistent role model. You will help them to live independently more successfully and to access the support they are entitled to.

The person

You'll need:.

o Knowledge of the issues and barriers facing vulnerable young adults who may at times lead chaotic lives.

o A driving License and use of a car

o Essential - NVQ in health & social care or equivalent

o A knowledge of statutory and voluntary agencies

o Experience in developing support plans

The rewards

o Minimum 29 days' holiday pro rata (plus bank holidays)

o Company pension scheme

o Flexible working, including maternity, paternity and adoption packages

o Season ticket travel loans

o Private mileage allowance

o Discounts at major high street retailers.

Plus, there's .

This is a fantastic opportunity to make a real difference to vulnerable children's lives and to build a fulfilling and meaningful career with a leading UK children's charity.

Action for Children is committed to safer recruitment practices, designed to protect the welfare of the children and young people using our services.

If you meet all the criteria and would like to proceed with your application, you'll be redirected to an application form on our website. Please have your CV handy to upload. As this job involves working around children, there are some specific questions we need to ask you as part of your application process. Thanks for taking the time to apply and we wish you the best of luck!

Please contact Anne Marie Wilson on (phone number removed) or on anne- for more information.

Apply Now!

Gyrfa sy'n newid bywydau

Gweithiwr Pontio De Cymru

Cyflog, Tua £23,000 pro rata

Rhan-amser am Gyfnod Penodedig (3 blynedd)

18.5 awr yr wythnos.

Sut mae Gweithredu dros Blant yn gweithio

Mae Gweithredu dros Blant yn gwneud yr hyn sy'n iawn, yr hyn sydd ei angen, a'r hyn sy'n effeithiol i blant ar draws y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn, mae'r tîm yn newid bywydau 301,000 o blant, pobl ifanc a'u teuluoedd - ond er mwyn i bob plentyn y mae angen cymorth arno gael y cymorth hwnnw, mae llawer mwy i'w wneud. Dyna'ch rôl chi.

Mae Headlands yn ysgol arbennig breswyl sy'n darparu addysg, gofal a llety ym Mro Morgannwg i blant a phobl ifanc.

Bydd y bobl ifanc a atgyfeirir i'r gwasanaeth wedi codi her i wasanaethau eraill yn sgil eu profiad cynnar o drawma ac anawsterau cysylltiedig eraill, problemau emosiynol, seicolegol neu iechyd meddwl gan gynnwys gofid, iselder, diffyg difrifol hunan-barch, ymddygiad hunan-niweidiol, a diffyg rheolaeth emosiynol, sydd wedi effeithio ar eu gallu i wneud ymlyniad cadarn gyda rhieni neu ofalwyr.

Nod y gwasanaeth yw helpu'r bobl ifanc i wella eu lles emosiynol, rheoli eu gweithredoedd, sefydlu a chynnal perthnasoedd addas ac ymgysylltu'n well ag addysg a gweithgarwch cymunedol, cael hwyl a gwella eu teimlad o berthyn.

Y Rôl

Bydd y Gweithiwr Pontio'n gwneud gwahaniaeth allweddol i fywydau plant sy'n derbyn gofal a phobl ifanc agored i niwed y mae angen dybryd cyfarwyddyd a gofal arnynt ar adeg heriol. Dylunnir gofal unigol ar gyfer pob unigolyn a allai gynnwys nifer o elfennau megis:

o Cymorth ymarferol ac emosiynol unigol i helpu adeiladu gwydnwch emosiynol ac i leihau'r risg o ddatblygu ymddygiad negyddol megis camddefnyddio sylweddau neu ymddygiad gwrthgymdeithasol.

o Helpu pobl ifanc i dod o hyd i lety diogel ac addas sy'n diwallu eu hanghenion ac adeiladu eu teimlad o ddiogelwch.

o Darparu cymorth emosiynol a helpu i godi dyheadau. Yn aml, mae'r plant hyn heb ddyheadau, neu â dyheadau cyfyngedig iawn o ganlyniad i'w plentyndod. Byddwch yn eu cefnogi i ddatblygu eu hunan-barch a deall bod ganddynt y gallu a'r hawl i adeiladu bywyd gwell.

o Gweithio gyda phobl ifanc i nodi cyfleoedd hyfforddiant, cyflogaeth neu addysg addas, a'u harfogi â'r sgiliau i lwyddo. Gallai hyn gynnwys cymorth gyda thechnegau ar gyfer cyfweliadau, cymorth ar hunan-gyflwyno a chyngor gyrfaoedd.

o Dysgu sgiliau byw sylfaenol, rhywbeth sy'n naturiol i lawer ohonom ond sy'n ddiffygiol yn aml yn achos bywyd anhrefnus heb ddelfryd ymddwyn cyson. Byddwch yn eu helpu i fod yn fwy llwyddiannus wrth fyw'n annibynnol ac i gael mynediad at y cymorth y mae ganddynt hawl iddo.

Yr unigolyn

Bydd angen arnoch:

o Gwybodaeth am y problemau a rhwystrau sy'n wynebu oedolion ifanc agored i niwed sydd wedi cael bywyd anhrefnus ar adegau

o Trwydded yrru a cherbyd sydd ar gael i chi ei ddefnyddio

o Hanfodol - CGC iechyd a gofal cymdeithasol neu gymhwyster cyfwerth

o Gwybodaeth am asiantaethau statudol a gwirfoddol

o Profiad o ddatblygu cynlluniau cymorth

Y buddion

o O leiaf 29 diwrnod o wyliau'r flwyddyn, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, pro rata

o Cynllun pensiwn y cwmni

o Trefniadau gweithio hyblyg, gan gynnwys pecyn mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu

o Benthyciad ar gyfer tocyn tymor

o Lwfans ar gyfer milltiroedd preifat

o Gostyngiadau mewn manwerthwyr y stryd fawr

Ac mae .

Mae hyn yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant agored i niwed ac i adeiladu gyrfa foddhaus ac ystyrlon gydag elusen plant flaenllaw yn y Deyrnas Unedig.

Mae Gweithredu dros Blant wedi ymrwymo i arfer recriwtio diogelach a ddyluniwyd i ddiogelu lles y plant a phobl ifanc sy'n defnyddio ein gwasanaethau.

Os ydych yn bodloni'r holl feini prawf ac yn dymuno cyflwyno cais, cewch eich ailgyfeirio i ffurflen gais ar y wefan. Sicrhewch fod gennych cv ar gael i'w lwytho. Gan fod y swydd hon yn golygu gweithio o gwmpas plant, mae angen i ni holi ambell i gwestiwn penodol yn rhan o'r broses gais. Diolch am roi o'ch amser i ymgeisio, a phob lwc!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Anne Marie Wilson ar (phone number removed) neu yn anne-.

Cyflwynwch gais nawr!

·

·

·

Vacancy Title

Transitions Worker

Advert Improver

Vacancy Status

Status

Phase

Advertising

2

0

0

Processing Counts and Shortcuts

0/0

0/0

0/0

0

0

apply now
Reactions

Post a Comment

0 Comments

Ad Code

Responsive Advertisement